Rallysprint VI 2013 - Před pauzou tvrdě / Hadr before the break

26.06.2013 15:42

Před pauzou tvrdě

 

 

Před letní pauzou, která bude až do dalšího závodu, který proběhne od 2.9.2013, jsme měli lekce tvrdosti. Na start šestého podniku se postavilo 15 posádek z různých skupin a do cíle dorazilo 7 posádek, ovšem jednoho si můžeme z výsledkové listiny odškrtnout, protože nedodržel pravidla a změnil vozidlo bez upozornění pořadateli. A že byla šestá zastávka naší túr tvrdá, nasvědšuje i fakt, že nám vypadli dva top jezdci. Za  zmínku opět stojí skvělý výkon jezdce skupiny S1600, který by v absolutním pořadí bral cenné body za třetí místo!!

 

Skupinu WRC ovládl jezdec s vozem Ford Focus WRC a byl jím Kubíny Vladimír, a to i s dvaceti sekundovou penalizací a hrou na známého zběsilého rusa Novikova. Takto komentoval jezdec v cíli první RZ: ,,...na rovině po startu jsem to hodil na ,,budku,, a do lesa.,, Druhý jezdec byl Karel Schamberger s vozem Citroen C4 WRC a taktéž s penalizací 20 vteřin, ten si stěžoval na nekompromisní traťové pořadatele, kteří mu udělili penalizaci. Rozdíl mezi jezdci byl necelých 30 sekund. Třetí byl Mikulec Dušan, ovšem tento jezdec byl po závodu vyloučen. Skupina produkčních vozů obsahovala dva jezdce, kteří dorazili do konečného servisu. První jezdec byl Vašíček Michal s vozem Mitsubishi Lancer EVO 9 a náskokem přes jednu minutu na druhého Kusého Martina se stejným vozem. První jmenovaný si poté stěžoval na to, že dělal spoustu chyb a bylo to jeho nejtěžší rally v šampionátu. Kusý Martin pak po osmé RZ už i stačil bavit diváky. Skupina S2000 dále pokračuje v nulovém stavu dokončených a na mále měla i skupina S1600. V poslední jmenované skupině si jel sólo Zbranek Lukáš se svým vozem Suzuki Swift S1600. Jako jediný tedy bral body, a to za první místo. I přes malé požkození Lukáš dokázal zajet perfektní výsledek a kdyby se v tomto ročníku bojovalo o body v absolutním pořadí, Lukáš by si je připsal za třetí místo. Soutěž odstartovali ve skupině A8 celkem tři jezdci, ovšem do cíle dorazil pouze jeden. A to Novosad Rosťa s vozem Toyota Celica st205 a časem celkem skoro 43 minut, kde ještě je započítána penalizace.

 

Jednalo se o velice těžkou soutěž, kde se v první polovině asfalt přinesl posádkám ne malé problémy a v druhé polovině šotolina s poslední rychlostní zkouškou, která se jela hlavně pro diváky, ovšem ztratit se na ní dalo velice hodně. Nyní nastala letní pauza a týmy budou léčit svou techniku ale také testovat. Doufejme, že druhá polovina, bude ještě zajímavější. 

 

Další závod se pojede od 2.9.2013 a povrchem bude asfalt. Uvidíme co nám přinese.

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Hard before the break

 

 

 

Before the summer break, which will be up for the next race, which will take place from September 2, 2013, we had a lesson hardness. To start the sixth rae put 15 drivers from various groups and to finish 7 crews arrived, but one we can kick off the score sheet, it failed to comply with the rules and changed the vehicle without notifying the organizers. And that was the sixth stop of our tours hard, nasvědšuje the fact that we dropped out two top riders. Worth mentioning again is a great exercise riders group S1600, which would be in absolute order took valuable points for third place!
 
The group dominated the WRC driver with Ford Focus WRC and it was Kubini Vladimir, even with a twenty-second penalty and play on the famous mad Russian Novikova. Thus commented the rider at the finish line first stage, '... the plane after the start I threw it on,, booth and into the woods.,, Second rider was Karel Schamberger with Citroen C4 WRC and also with a penalty 20 seconds, the complained about the uncompromising track organizer, who gave him a penalty. The difference between the riders was less than 30 seconds. The third was Mikulec Dušan, but the driver was disqualified after the race. Group production cars included two riders who arrived at the final service. The first rider was Michal Vasicek with Mitsubishi Lancer EVO 9 a margin of over one minute to another Kusého Martin with the same car. The former then complained that made a lot of mistakes and it was the toughest rally in the championship. Kusý Martin then after the eighth stage already managed to entertain audiences. Group S2000 continues the neutral status of completed and small group also had S1600. In the latter group we rode solo Zbranek Luke with his car Suzuki Swift S1600. As the only therefore took the points and in first place. Despite the small corruptions Luke managed to go a perfect result and if this year's fighting for points in the overall ranking, Luke would have scored a third place. Competition started in the group A8 three riders, but the finish came just one. And it grows with Novosad car Toyota Celica ST205 and eventually total nearly 43 minutes, where he is credited penalty.
 
It was a very tough competition, where in the first half of the asphalt crews brought no small trouble in the second half with gravel final stage, which went mainly for the audience, but get lost in it could very much. Now is the summer break and teams will heal their technique but also tested. Hopefully the second half will be even more interesting.
 
The next race will be held from September 2, 2013 and the surface will be asphalt. So we will see what will happen next.

 

Diskusní téma: Rallysprint VI 2013 - Před pauzou tvrdě / Hadr before the break

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek