Rallysprint V 2013 - Šotolina na pohodu / Gravel for free

21.05.2013 12:50

 

Šotolina na pohodu

 

Na začátek tohoto článku si dáme opět trochu statistiky. První RZ odstartovalo celkem 22 jezdců. Cílovou rampu pak přejelo 15 posádek a konečně po dlouhé době si do skupiny S2000 vyjely body dvě posádky.

 

Skupina WRC je vždy lákadlem pro diváky a nebylo tomu jinak i při pátém dílu kolotoče Tour. Posádky dojely do cíle s celkovými časi zhruba okolo 40 minut. První místo a plný bodový příděl si připsal Kubíny Vladimír, který sedlal svůj Focus WRC z roku 2006. ,,Poslední byla poděkovaní pro diváky, hodně ze široka. Bohužel ,,kravinky,, a 3x venku, ale beze škod. Dik za rally! Libore, tak priste, noo :-)),, komentoval jezdec v cíli osmé rychlostky. Druhý Tomeček Libor s vozem Citroen C4 WRC si dojel pro druhou příčku a měl ztrátu na prvního minutu a dvanáct vteřin. Třetí Schamerger Karel se stejným vozem a tdravotním omezením, si odnesl tedy šest bodů a opět zvítězil mezi pomyslným bojem v rodině se svým tátou. ,,Začátek děs, a pak ta ,,bouda,, ale pak jsem zabral a celkem ok,,. Čtvrté místo patří Lukášovi Kolářovi a páté Karlovi Schambergerovi staršímu, který je jako jediný zástupce značky Subaru ve skupině WRC.

 

Skupina produkčních vozů obnášela tři dokončivší jezdce a byli jimi. Vašíček Michal s vozem předposlední evoluce lanceru od Mitsubishi. Bránil svou první pozici od čtvrté rychlostní zkoušky a to i přes to, že v RZ 1 byl mimo trať a v cíli pak komentoval jezdec své pocity následovně: ,,Poprvé nádherné soubouje, co se mi až moc líbily. Díky,, Pro osm bodů za druhé místo si připsal Šopík Mira s vozem stejným jako Michal a ztrátou 19,30 sec. Mira v cíli soutěže pak poblahopřál soupeřům a dodal, že dělal spoustu škod na autě a liboval si, že v celkovém pořadí předjel Ruslana Kharlanova. Třetí Kusý Martin se ztrátou skoro dvou minut a penalizací 10-ti vteřin si odnesl šest bodů. V cíli se pak radoval, že dojel do cíle a také poblahopřál vítězům.

 

Dvě posádky skupiny S2000 předvedli pěkný souboj, kde se tahali o vteřinky, ale nakonec si první místo vybojoval Artemiev Iliya s vozem Ford Fiesta S2000 a druhé místo připadlo Šopíkovi Jardovi se stejným vozem a ztrátou +9.11 vteřin. Jarda pak komentoval v cíli následovně: ,,Škoda chyb na začátku soutěže,,.

 

Skupina speciálů poháněna přední nápravou a atmosferickým 1600 motorem postrádala svého vedoucího jezdce, který havaroval na poslední zkoušce a je jím Zbranek Lukáš. A tak vítězství si připsal na své konto jedne z jeho pronásledovatelů Panyushkin Evgenyi s vozem Opel Corsa S1600 a druhým jezdcem byl Shekin Felix s vozem Honda Civic a ztrátou lehce přes dvacet vteřin. Třetím do party byl Sabados Anton s vozem Citroen C2 S1600, ztrátou tří a třičtvrtě minuty a ,,penaltou,, deseti vteřin. 

 

Skupina A8 tak trochu pokulhává a doufejme, že nenásleduje S2000 v předchozích závodech. Vyhrál ji jezdec Novosad Rosťa s vozem Toyota Celica st205. Pokud se podíváte do výsledkové listiny ve skupině A8, můžete si všimnout, že Rosťa není na prvním ale na druhém místě. Na prvním totiž figuruje Kharlanov Ruslan, ale bohužel Ruslan neprovedl změnu vozu dle regulí pro tento závod a tak byl ze závodu vyloučen. 

 

Pátý díl našeho kolotoče je tedy za náma a s nadšením očekáváme ,,šestku,,. Ta nám přinese mix, kde se soutěž pojede, jak na asfaltu, tak i na šotolině a to od 10.6.2013. 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

Gravel for free

 

 

At the beginning of this article, we'll do again some statistics. The first stage started a total of 22 drivers. The finish line then ran 15 crew and finally after a long time, the group S2000 crews pulled some points.

 

WRC Group is always an attraction for the spectators and not much else in the fifth part of our Tour. Crews finished the race with a total time roughly around 40 minutes. The first place a full point allocation scored Kubini Vladimir, who saddled his Focus WRC from 2006. ,, The last was an acknowledgment for the spectators, much of the general. Unfortunately bad and 3x outside, but no damage. Thanks for the rally! Libor, so next time, noo :-)), commented driver in the Finish of eighth stage. The second Tomeček Libor with Citroen C4 WRC takes second place and had a loss for the first minute and twelve seconds. Third Schamberger Karel the same car and with health limitations, therefore he took six points and won again the imaginary fight in the family with his dad. ,, Start of terror, and then one, shack, but then I took a quite ok,,. Fourth place goes to Lukas Kolar and fifth Karel Schamberger older, which is the only representative of the Subaru in the WRC group.

 

Group of production cars involved the three riders who finished the race. First was Michal Vasicek with the last Lancer evolution from Mitsubishi . He defended his first position from the fourth stage, despite the fact that in Stage 1 was off the track and finish, then your feelings rider commented as follows: ,,For the first time the beautiful fights what I liked too, thanks,, Eight points for second place scored Šopík Mira with the same car as Michal and loss of 19.30 sec. Mira goals in the competition then congratulated opponents and said he was doing a lot of damage to the car and took pleasure in the overall standings overtook Ruslana Kharlanova. Third Kusý Martin with the loss of nearly two minutes and 10 minutes of penalty it took six points. At the target, then rejoiced that finished the race and congratulated the winners.

 

Two crews groups S2000 showed good fight, where the pulling of a second, but eventually first place went Artemiev Iliya with Ford Fiesta S2000 and second place went Šopík Jarda with the same car and the loss of +9.11 seconds. Jarda then commented on the objectives as follows: ,,Too bad, mistakes at the beginning of competition,,.

 

Group specials driven front axle and 1600 atmospheric engine lacked its leading riders who crashed on the last stage and he is Zbranek Lukas. And so the victory went for one of his pursuers Panyushkin Evgenyi with Opel Corsa S1600 and the other driver was Shekin Felix with Honda Civic and a loss of slightly over twenty seconds. The third member was Anton Sabados with Citroen C2 S1600, the loss of three and a quarter minutes and penalty ten seconds.

 

Group A8 lags a bit and hopefully it does not follow S2000 in previous races. He won it grows with the rider Novosad Rosta and car Toyota Celica ST205. If you look at the score sheet in the group A8, you may notice that the Rosta is not the first but the second place. The first is Kharlanov Ruslan figures, but Ruslan unfortunately failed to change the car according to the regulations for this race and so was excluded from the event.

 

The fifth part of our carousel is past and we are going to wait for the Sixt . That brings us to mix, where the competition will go to the asphalt, and the gravel and you can see it from 10 June 2013. 

 

 

Diskusní téma: Rallysprint V 2013 - Šotolina na pohodu / Gravel for free

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek