Rallysprint III 2013 - Nejvíce bylo ,,wrcařů,, / The Most were WRC guys

21.03.2013 01:05

Nejvíce bylo ,,wrcařů,,

A už i třetí díl našeho sprintového seriálu je minulostí. Z celkového počtu 21 odstartovaných, přejelo cílovou rampu tohoto náročného sprintu 16 posádek.

 

WRC:

Jak už samotný název článku říká, tak ve skupině WRC dokončilo nejvíce posádek. Další krásný bodový příděl si do své sbírky připsal jezdec na voze Citroen C4 WRC 2008 Kubíny Vladimír. Druhé místo obsadil Schamberger Karel se stejným vozem a zaostal za Vláďou o deset vteřin a 62 setin. Tomeček Libor, si stěžoval na svůj vůz Citroen C4 WRC 08 a bědoval se, proč raději nezvolil starší techniku stejné značky, ovšem jiného modelu, a to Xsara WRC 05. I tak ale zajel výborné třetí místo a se ztrátou +00:29,28 si tedy přisal 6 bodů do hodnocení v této skupině. To Mareš David si přišel v tomto podniku na čtvrté místo se ztrátou skoro minuty a půl na prvního. Svůj Ford Focus RS WRC z roku 2006, tak bude muset David ještě poladit. Starší Karel Schamberger s vozem Subaru Impreza WRC S14, má ztrátu na Davida pouhé dvě vteřiny a 47 setin, ale stejně dokončil až na pátém místě. Šestý byl Kolář Lukáš a sedmý Šopík Martin (oba Ford Focus RS WRC 06)

 

N4:

Skupina N4 má celkem 4 dokončené posádky a poprvé v tomto seriálu se na prvním místě umístil Antos Remik s vozem Subaru Impreza N14. Celkem vyrovnanou skupinou pokračovalo umístění Dušana Mikulce a jeho Imprezu z dílen Uspenskeho. Jeho ztrtáta na prvního Remika (Polsko) byla pět vteřin a 54 setin. Dalším umístěným, tentokráte na třetím místě je Vašíček Michal s Lancerem EVO 9 a ztrátou +00:14,18 na prvního. Čtvrtým do party byl Kusý Martin s taktéž devátou evolucí a hlubokou ztrátou skoto tří minut!

 

S2000:

Smutnou nulu si připsala skupina S2000, kterou nikdo nedokončil. Doufejme, že se tedy příště přihlásí do závodu mnohem více jezdců, kteří jsou registrováni s vozy S2000, než v tomto závodě.

 

S1600:

Skupinu S1600 opanoval Zbranek Lukáš s vozem Suzuki Swift S1600 a druhý byl Sabados Anton ze Slovenska a vozem Citroen C2 S1600. Jeho ztráta byla pak +00:53,77. Svou první dokončenou rally si připsal Shekin Felix z Ruska a vozem Honda Civic R3, a to na třetím místě, ovšem s propastnou ztrátou skoro čtyř minut na prvního. Zajímavé u této skupiny je to, že toto pořadí se drželo od první RZ až do poslední, jak v dílčích časech erzet, tak i v celkovém pořadí po rychlostních zkouškách. A že to byl boj na krev Lukáše s Antonem, dokládají těsné odchylky v časech u rychlstek, které se pohybují jen v několika vteřinkách. Za zmínku stojí také umístění Lukáše Zbranka v absolutním pořadí (ikdyž se v něm tento ročník neboduje). V absolutním pořadí je Lukáš na skvělém čtvrtém místě!!!!

 

A8:

Poslední bodovanou skupinou je skupina A8, kde ve třetím závodě dojel i s drobnou ,,penaltou,, Strejt Michal s vozem Mutsubishi Lancer EVO 6 a náskokem +00:52,16 na sruhého Novosada Rosťu s vozem Toyota Celica st205.

 

Dalším dílem bude zastávka na asfaltových cestách, které prověří naše jezdce od 8.4. do 14.4.2013. Už nyní pořadatel zhotovuje návrh změn v pravidlech na ročník 2014 a myslím, že to budou změny, které dodají na atrakrivitě tohoto seriálu.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

The most were the WRC guys in the finish:

 

And now is the third round of our sprint circus past too. Of the total number of 21 of started, crossed the finish ramp this challenging sprint 16 crews.
 
 
WRC:
 
As the very title of the article says, the group completed the most WRC crews. Another beautiful spot allocation to their collections ascribed rider car Citroen C4 WRC 2008 Kubini Vladimir. Second place went to Karel Schamberger with the same car and fell under the reign of ten seconds and 62 hundredths. Tomeček Libor, complained of his Citroen C4 WRC 08 and lamented why not choose rather older technique of the same brand but a different model, and it Xsara WRC 05 Even so, it drove excellent third place and the loss was +00:29,28 then sucked 6 points in the evaluation in this group. This Mares David arrived in this place on the the 4tg place almost minute and a half to the first. His Ford Focus RS WRC in 2006, will still have David set up it. Older Karel Schamberger with the car Subaru Impreza WRC S14, the loss of David only two seconds and 47 hundredths, but still finished in fifth place. Kolar Lukas was the sixth and seventh Šopík Martin (both Ford Focus RS WRC 06)
 
 
 
N4:
 
Group N4 has 4 completed and crew for the first time in this series in the first place Antos Remik placed the car Subaru Impreza N14. Total balanced group continued placement Mikulce Dušan and his legacy of workshops Uspenskeho. His loss the first Remik (Poland) was five seconds and 54 hundredths. Another placed, this time in third place Michal Vasicek with Lancer EVO 9 and a loss for the first +00:14,18. The fourth member was Martin Kusy also with the ninth evolution and deep loss of three minutes.
 
 
 
S2000:
 
The sad group scored a zero S2000, which he never completed. Hopefully next race will logs into the race much more riders who are registered with the S2000 cars than in this race.
 
 
 
S1600:
 
Group dominated S1600 Zbranek Luke with Suzuki Swift S1600 and the other was from Slovakia Sabados Anton with Citroen C2 S1600. His loss was then +00:53,77. Finished his first rally scored Shekin Felix from Russia and Honda Civic R3 car, and in third place, but with the deep loss of nearly four minutes of the first one. Interesting in this group is that this order is kept from the first stage to the last, as in part-time stages and in total. But it was a fight to the blood with Lukas and Anton, show variations in tight times at SS. Nice to say to Lukas Zbranek, he was 4th place in the absolut standing after whole race!!!
 
 
 
A8:
 
The last group is the group scoring A8, where finished the race in third with small ,,Penalty,, Michal Strejt with the car Mutsubishi Lancer EVO 6 and leads to second Novosad Rosta +00:52,16 with the car Toyota Celica ST205.
 
 
 
Another work will stop on asphalt roads, which will test our riders from April 8, to April 14, 2013. Already organizer design produces changes in the rules on the year 2014 and I think it will change that add to the attractiveness of this series.

 

 

 

Diskusní téma: Rallysprint III 2013 - Nejvíce bylo ,,wrcařů,, / The Most were WRC guys

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek