Rallysprint II - sníh, asfalt a zase sníh / snow, tarmac and snow again

04.03.2013 23:27

 


Rallysprint II 2013 - sníh, asfalt a zase sníh

 

Rallysprint II 2013 je minulostí. Dokončilo jej 14 posádek z celkového počtu 23 přihlášených.

Systém start - cíl uplatnil ve skupině WRC jezdec Vladimír Kubíny s vozem Citroen C4 WRC 08 a náskokem 52,18 na druhého Karla Schambergera se stejným vozem. Za zmínku stojí naprosto stejný čas na rychlostní zkoušce číslo čtyři, kde společně s Karlem Schambergrem zajeli stejný čas. ,,Karlos, to vypadá, že jsme se domluvili :)...´´ reagoval na paradox Vladimír. Ve skupině produkčních vozů vládl Vašíček Michal, a to i přes to, že byl na RZ 1 mimo trať a dokonce šel i přes střechu. Zvítězil s náskokem 1:13,56 nad druhým Šopíkem Mirou. Oba dva jezdci jeli s Lancerem deváté evoluce. A třetí Kusý Martin (taktéž s EVO 9) pak ztratil 1:35,95 na prvního Michala. Skupiny s atmosferickými čtyřkolky dokončili čtyři jezdci na stejných vozech, a to Ford Fiesta Mk.VI S2000. První byl Večeřa Lukáš s náskokem skoro dvě a čtvrt minuty na druhého Iliyu Artemieva a třetí místo obsadil Šopík Jarda se ztrátou skoro čtyř minut na prvního. Skupina S1600 byla docela dobře obsazena a vypadalo to i na to, že v této skupině dokončí nejvíc posádek. Ale po poslední rychlostní zkoušce máme pouze dva jezdce, kteří dokončili druhý díl sprintového kolotoče. Jsou jimi Zbranek Lukáš (Suzuki Swift S1600) a Kharlanov Ruslan s vozem Opel Corsa S1600 a s třiceti sekundovou penalizací a se ztrátou 52,74 na Lukáše. Svou vlastní rally si zajel ve skupině A8 jezdec Michal Strejt s vozem Mitsubishi Lancer EVO 6, který v této skupině odstartoval do první rychlostí zkoušky jako jediný a také jako jediný v této skupině, tuto soutěž dokončil. Jeho čas je 44:39,85. V absolutním pořádí by se mohl pohybovat někde kolem šestého místa.

Odkaz na výsledky, je zde.

Dalším dílem sprintového kalendáře je březnová šotolinová rally, která se jede od 11.3. do 17.3. 2013.

 

 

Rallysprint II 2013 - snow, tarmac and snow again

 

Rallysprint II 2013 is past. This rally pased 14 drivers to the finish from 23 entries.

System start - finish applied in group WRC driver Vladimir Kubini with Citroen C4 WRC 08 and 52.18 lead to another Karel Schamberger with the same car. It is worth noting exactly the same time on stage four, where together with Karel Schamberger drove the same time. ,, Karlos, it appears that we agreed :) ...'' responded Vladimir to paradox. In the group of production cars ruled Michal Vasicek, even though it was on the SS 1 off the track as well and even went through the roof. Won by a margin over the second 1:13,56 Šopík Mira. Both riders rode with ninth Lancer Evolution. A third Kusý Martin (also with EVO 9) then lost for the first 1:35,95 Michael. Groups with atmospheric engines 4x4 cars, have completed four riders on the same cars, and the Ford Fiesta S2000 Mk.VI. The first was Lukáš Večeřa a margin nearly two and a quarter minutes to Iliya Artemieva second and third place went Šopík Jarda with the loss of nearly four minutes to the first driver. Group 1600 was quite busy and it looked and the fact that this group will complete most of the crews. But after the last stage we have only two riders who have completed the second part sprint carousel. They are Zbranek Lukas (Suzuki Swift S1600) and Ruslan Kharlanov with Opel Corsa S1600 and thirty-second penalty and loss of 52.74 on Luke. Its own rally drove the group A8 rider Michal Strejt with Mitsubishi Lancer EVO 6, which in this group started the first special stage as the sole and also the only one in this group, the competition finished. His time is 44:39,85. In the overall ranking could be somewhere around sixth place.

Link to the results is here.

Next rally is the gravel race in March 11th to 17th March of 2013.